Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden als PDF

Algemene voorwaarden voor individuele deelname aan een Training bij open inschrijving, coaching, intervisie en mediation:

Govert van Ginkel (tevens opererend onder de bedrijfsnamen Bridging Spaces en govertvanginkel.nl) is actief als trainer, coach, mediator, intervisor en aanbieder van trainingen en coaching op het gebied van communicatie, stress preventie en management, welke o.m. worden aangeboden als trainingen onder de namen Verbindend Communiceren, GC & mediation, Empathische Vaardigheid en Effectieve Communicatie.

Op wie zijn de voorwaarden van toepassing:
Art. 1. Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan en iedere vorm van dienstverlening van Govert van Ginkel, daaronder begrepen ieder vervolgopdracht of gewijzigde opdracht. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.
Art. 2. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een offerte van Govert van Ginkel ondertekent, per email een aanbod/de offerte voor een opdracht accepteert of zich per email, telefoon of door inschrijving via de website voor een aangeboden vorm van dienstverlening aanmeldt en dit door Govert van Ginkel wordt bevestigd.
Verwerking persoonsgegevens en vertrouwelijkheid
Art. 3 Lid 1: Opdrachtgever verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van zijn persoonsgegevens. De verwerking geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, relatiebeheer en marketing. Lid 2. Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die niet openbaar en/of persoonlijk is wordt als vertrouwelijk behandeld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat deze informatie te delen of de betrokken partij toestemming tot het delen daarvan verleent.
Annuleringsvoorwaarden Training:
Art. 4. Indien de opdracht deelname aan een training betreft zenden wij u een bevestiging en een factuur. Als deelnemer aan een training heeft u vanaf het moment van aanmelding 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst tot deelname aan een workshop of training kosteloos te ontbinden. De deelnemer kan de deelname (Opdracht) aan een training annuleren per aangetekende brief. Annulering per email kan alleen als Govert van Ginkel ontvangst hiervan bevestigt.
Art. 5. Is de 14 dagen bedenktijd reeds verstreken, dan kan de deelnemer deelname aan een training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten  (20% van de deelnamekosten).
Art. 6. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt hij/zij de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
Art. 7. De deelnemer kan zich door een ander laten vervangen mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Art. 8. Indien deelname is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan Govert van Ginkel de deelnemer toestaan op een andere datum aan dezelfde training deel te nemen e.e.a. ter beoordeling van Govert van Ginkel en tegen aanvullende betaling door de deelnemer van 10% van de deelnamekosten.
Art. 9. Govert van Ginkel heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – datum of lokatie van een training te wijzigen, de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer alleen recht heeft op terugbetaling van het door hem aan Govert van Ginkel betaalde bedrag indien de training nog niet is begonnen of pro rato indien de training reeds loopt onder aftrek van voorbereiding- en eventuele ander kosten van Govert van Ginkel. Govert van Ginkel heeft het recht om de locatie voor de opdracht te wijzigen zolang dit binnen dezelfde stad valt of binnen een omtrek van 20km van de vorige locatie is.
Annuleringsvoorwaarden Coaching, individuele training en intervisie
Art. 10. Gemaakte individuele coaching- of trainingsafspraken kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Bij niet tijdig geannuleerde afspraken is de opdrachtgever het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag verschuldigd.
Annuleringsvoorwaarden Mediation en groepsintervisie
Art. 11. Gemaakte afspraken voor een mediation kunnen tot 7 dagen van tevoren worden geannuleerd. Bij niet tijdig geannuleerde afspraken is de opdrachtgever het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag verschuldigd.
Overmacht:
Art. 12. Lid 1: Van overmacht is sprake indien Govert van Ginkel na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan de verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. De verplichtingen worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Als zodanige omstandigheden worden in ieder geval aangemerkt: ziekte, en alle andere van buiten komende omstandigheden die hem in redelijkheid verhinderen het werk te verrichten w.o. oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, epidemie en overheidsmaatregelen. Lid 2: In gevallen van overmacht waarin Govert van Ginkel is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum geprikt. Er wordt geen restitutie verstrekt. Lid 3: Indien de overmacht meer dan 6 maanden duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt. Lid 4: Govert van Ginkel is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het niet uitvoeren van de opdracht mocht voortvloeien.
Betaling:
Art. 13. Govert van Ginkel brengt deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door Govert van Ginkel en in ieder geval voor aanvang van de training. In alle overige gevallen van opdracht dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden tenzij anders in de factuur is aangegeven. Gespreide betaling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel. Een deelnemer blijft individueel aansprakelijk voor de kosten van deelname ook al zijn deze op zijn verzoek aan een derde gefactureerd (b.v. een werkgever).
Art. 14. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure of op de website van Govert van Ginkel voor de betreffende opdracht wordt vermeld. Om voor aanbiedingen in aanmerking te komen dienen aan de daarvoor gestelde voorwaarden te worden voldaan.
Art. 15. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting.
Art. 16. Bij niet tijdige betaling komen alle (buiten-) gerechtelijke kosten van Govert van Ginkel die verband houden met de invordering van haar vorderingen, voor rekening van de opdrachtgever.
Intellectuele eigendom:
Art. 17. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op de door Govert van Ginkel uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, syllabi en welke andere in training gebruikte schriftelijke of getoonde materialen dan ook berust bij Govert van Ginkel of zijn licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel zijn video en audio opnamen tijdens de training verboden. Het verstrekken van cursusmateriaal door Govert van Ginkel  aan de deelnemer houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Op alle tijdens een training door Govert van Ginkel of in zijn opdracht gemaakte audio, foto of video-opnamen berust de intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, uitsluitend bij Govert van Ginkel.
Aansprakelijkheid Govert van Ginkel:
Art. 18. Lid 1: Govert van Ginkel spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Lid 2: Govert van Ginkel staat op geen enkele wijze in en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de opdrachtgever of zijn deelnemer aan een training, coaching, intervisie of mediation na afloop van de opdracht met de opgedane kennis doet. Lid 3: Indien communicatie tussen opdrachtgever en Govert van Ginkel plaatsvindt door elektronische middelen dan is Govert van Ginkel jegens opdrachtgever noch derden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet ontvangen berichten, behoudens in geval van opzet of grove schuld. Lid 4: Niet alleen Govert van Ginkel, maar al degenen die voor Govert van Ginkel werkzaam zijn of waren alsmede in het kader van de opdracht door Govert van Ginkel ingeschakelde derden, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
Lid 5: Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van Govert van Ginkel, is Govert van Ginkel niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid terzake door Govert van Ginkel is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat. Lid 6: Iedere aansprakelijkheid van Govert van Ginkel is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Govert van Ginkel wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico zoals opgenomen in deze verzekeringspolis. Lid 7: Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering(en), is de aansprakelijkheid van Govert van Ginkel beperkt tot 50% van het door Govert van Ginkel in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 5.000 EURO. Lid 8: Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens personen met wie Govert van Ginkel een samenwerkingsverband heeft is uitgesloten. Zij kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding, ook na beëindiging van hun relatie met Govert van Ginkel. Lid 9: Alle vorderingsrechten, uit welke hoofde ook, jegens Govert van Ginkel verband houdende met de door Govert van Ginkel verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Lid 10: Verstrekte opdrachten worden door Govert van Ginkel uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Govert van Ginkel voor alle aanspraken van derden, waaronder de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht, en zal hij Govert van Ginkel alle schade vergoeden die Govert van Ginkel lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Govert van Ginkel. Lid 11: Govert van Ginkel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de opdrachtgever of welke andere schade dan ook.
Geschillenregeling:
Art. 19. Op deze overeenkomst is een klachtenregeling van toepassing. Alle bij deze overeenkomst betrokken partijen verbinden zich in eerste aanleg tot overleg en mediation om mogelijke geschillen op te lossen. De uitslag van de mediation is bindend. De regeling kunt u hier downloaden: Geschillenregeling
Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Art. 20. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met deze overeenkomst, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.

Inspiratie

Schrijf je in voor de ‘Verbindend Communiceren Inspiratienieuwsbrief’

In-company training en
geaccrediteerde bedrijfstrainingen

Voor bedrijven biedt Govert interne training op maat. Govert geeft ook geaccrediteerde (bedrijfs)trainingen voor mediators, tolken en andere professionals.

ontdek de mogelijkheden op www.bridgingspaces.nl

Govert van Ginkel werkt o.a. voor de volgende bedrijven:

 • ING
 • SNS
 • P&O Ferries
 • Statoil
 • NVNF
 • WBV Hoek van Holland
 • Welzijn Divers
 • Bellissima
 • GGD
 • Arcus College
 • Brandweer