Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden als PDF

1. Trainings- en coachingsvoorwaarden Open Inschrijving, coaching en mediation:

Onder de namen Bridging Spaces en govertvanginkel.nl is Govert van Ginkel actief als aanbieder van conflictbemiddeling evenals trainingen en coaching op het gebied van communicatie, stress preventie en management, welke o.m. worden aangeboden als trainingen onder de namen Verbindend Communiceren, Effectieve Communicatie en GC & Mediation.

Op wie zijn de voorwaarden van toepassing:
Art. 1. Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bridging Spaces en govertvanginkel.nl (hierna te noemen “Govert van Ginkel”) en (de) deelnemer(s) of opdrachtgever(s) (hierna beiden te noemen “deelnemer”) aan trainingen en andere vormen van door Govert van Ginkel aangeboden opleiding, onderwijs, mediation, coaching of advisering (kortweg opdracht).
Art. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door Govert van Ginkel zijn bevestigd.
Art. 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer zich per email, via de website of per telefoon aanmeldt, een inschrijvingsformulier invult en de deelname door Govert van Ginkel wordt bevestigd.

Annuleringsvoorwaarden:
Art. 4. Na ontvangst van uw opdracht of aanmelding voor een training zenden wij u een bevestiging en een factuur. Als deelnemer aan een training heeft u vanaf het moment van aanmelding 14 dagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden. De deelnemer kan de deelname aan, of de opdracht voor een training annuleren per aangetekende brief. Annulering per email kan alleen als Govert van Ginkel ontvangst hiervan bevestigt.
Art. 5. Is de 14 dagen bedenktijd reeds verstreken, dan kan de deelnemer deelname aan een groepstraining tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten  (20% van de deelnamekosten).
Art. 6. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag van een groepstraining, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt hij/zij de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
Art. 7. De deelnemer kan zich door een ander laten vervangen mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Art. 8. Indien deelname is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan Govert van Ginkel de deelnemer toestaan op een andere datum aan dezelfde training deel te nemen e.e.a. ter beoordeling van Govert van Ginkel en tegen aanvullende betaling door de deelnemer van 10% van de deelnamekosten.
Art. 9. Govert van Ginkel heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – datum van een training te wijzigen, de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem aan Govert van Ginkel betaalde bedrag indien de training nog niet is begonnen of pro rato indien de training reeds loopt onder aftrek van voorbereidings- en eventuele andere kosten. Govert van Ginkel heeft het recht om de locatie voor de opdracht te wijzigen zolang dit binnen dezelfde stad valt of binnen een omtrek van 20km van de vorige locatie is.
Art. 10. Gemaakte individuele coaching- of trainingsafspraken en/of afspraken voor conflictbemiddeling/mediation kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Overmacht:
Art. 11. Lid 1: Van overmacht is sprake indien Govert van Ginkel na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan de verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. De verplichtingen worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Als zodanige omstandigheden worden in ieder geval aangemerkt: ziekte, en alle andere van buiten komende omstandigheden die hem in redelijkheid verhinderen het werk te verrichten w.o. oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, epidemie en overheidsmaatregelen. Lid 2: In gevallen van overmacht waarin Govert van Ginkel is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum geprikt. Indien training op locatie langer dan 4 weken niet mogelijk is wordt de training/coaching online (verder) gevolgd en is ook dit een geldig aanbod ter vervulling van deze overeenkomst. Er wordt geen restitutie verstrekt. Lid 3: Indien de overmacht meer dan 6 maanden duurt en hierdoor geen invulling aan de overeenkomst kon worden gegeven hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt. Lid 4: Govert van Ginkel is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het niet uitvoeren van de opdracht mocht voortvloeien.

Betaling:
Art. 12. Govert van Ginkel brengt deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door Govert van Ginkel en in ieder geval voor aanvang van de training. In alle overige gevallen van opdracht dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden tenzij anders in de factuur is aangegeven. Gespreide betaling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel. Een deelnemer blijft individueel aansprakelijk voor de kosten van deelname ook al zijn deze op zijn verzoek aan een derde gefactureerd (b.v. een werkgever).
Art. 13. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure of op de website van Govert van Ginkel voor de betreffende training wordt vermeld. Om voor aanbiedingen in aanmerking te komen dienen aan de daarvoor gestelde voorwaarden te worden voldaan.
Art. 14. De deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan Govert van Ginkel in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Intellectuele eigendom:
Art. 15. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op de door Govert van Ginkel uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, syllabi en welke andere in training gebruikte schriftelijke of getoonde materialen dan ook berust bij Govert van Ginkel of zijn licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel zijn video en audio opnamen tijdens de training verboden. Het verstrekken van cursusmateriaal door Govert van Ginkel  aan de deelnemer houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Op alle tijdens een training door Govert van Ginkel of in zijn opdracht gemaakte audio, foto of video-opnamen berust de intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, uitsluitend bij Govert van Ginkel.

Informatieverstrekking:
Art. 16. Alle aan Govert van Ginkel door klanten en/of deelnemers verstrekte informatie is vertrouwelijk. De op de website opgenomen AVG bepalingen worden geacht deel van de overeenkomst met de deelnemer of opdrachtgever uit te maken.

Aansprakelijkheid Govert van Ginkel:
Art. 17. Lid 1: Govert van Ginkel  spant zich in om de gegeven training, advisering en/of conflictbemiddeling naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Lid 2: Govert van Ginkel  staat op  geen enkele wijze in voor en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de deelnemer na de training, coaching, advisering of mediation/conflictbemiddeling met de opgedane kennis of afspraken doet. Lid 3: Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van Govert van Ginkel , is Govert van Ginkel  niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid terzake door Govert van Ginkel  is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat. Lid 4: Govert van Ginkel  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of welke andere schade dan ook. Lid 5: Alle eventuele aansprakelijkheid van Govert van Ginkel  is steeds beperkt tot 50% van het bedrag dat voor de betreffende training, advisering en/of conflictbemiddeling bij de deelnemer in rekening is gebracht. Lid 6: Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Govert van Ginkel, zal de deelnemer Govert van Ginkel vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) dienstverlening en zal hij Govert van Ginkel alle schade vergoeden die Govert van Ginkel lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Klachtenregeling:
Art. 18. Op deze overeenkomst is een klachtenregeling van toepassing. Alle bij deze overeenkomst betrokken partijen verbinden zich in eerste aanleg tot overleg en mediation om mogelijke geschillen op te lossen. De uitslag van de mediation is bindend. De regeling kunt u hier downloaden: Klachten Reglement

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Art. 19. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.

Inspiratie

Schrijf je in voor de ‘Verbindend Communiceren Inspiratienieuwsbrief’

In-company training en
geaccrediteerde bedrijfstrainingen

Voor bedrijven biedt Govert interne training op maat. Govert geeft ook geaccrediteerde (bedrijfs)trainingen voor mediators, tolken en andere professionals.

ontdek de mogelijkheden op www.bridgingspaces.nl

Govert van Ginkel werkt o.a. voor de volgende bedrijven:

 • ING
 • SNS
 • P&O Ferries
 • Statoil
 • NVNF
 • WBV Hoek van Holland
 • Welzijn Divers
 • Bellissima
 • GGD
 • Arcus College
 • Brandweer